Schoolondersteuningsprofiel van de Barkentijn

PASSEND ONDERWIJS 
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam verantwoordelijk is voor het realiseren van passend onderwijs voor alle (basisschool-) kinderen in de regio Rotterdam. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl).
 
ZORGPLICHT
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijk en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is (zie ook groepindeling)
 
Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag. Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1- (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

HOE EN WANNEER UW KIND AANMELDEN OP EEN SCHOOL?
Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:
Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk. Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.
 
SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN
Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school. 
 
De Barkentijn voldoet aan het aanbieden van de basisondersteuning, zoals die geboden moet worden op scholen voor Primair Onderwijs in Rotterdam. 
 
ONDERWIJSCONSULENTEN
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs sinds 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).       
 
CONTACTGEGEVENS PPO ROTTERDAM
Bezoekadres: Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam                                                          
Postadres: Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam                                                                          
E-mail: info@pporotterdam.nl                                                                                            
Internet: www.pporotterdam.nl
 
ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT BIJ HET VERLATEN VAN DE SCHOOL
Bij de overstap van een leerling van de ene naar de andere school voor basisonderwijs, stelt de leerkracht in opdracht van de directeur, na overleg met de Intern Begeleider een standaard onderwijskundig rapport ten behoeve van de ontvangende school op.
 
Voor toelating tot een school voor speciaal basisonderwijs is een onderzoek door WSNS en een besluit door de Permanente Commissie Leerlingzorg noodzakelijk. Ten behoeve van dit onderzoek wordt eveneens op dezelfde wijze door de leerkracht een Addendum WSNS opgemaakt.