Lesaanbod

TAAL
In de groepen 1 en 2 werken wij met Fonemisch bewustzijn. Voor woordenschat gebruiken we LOGO 3000. In groep 3 wordt voor het aanvankelijk lezen gebruik gemaakt van de methode “Veilig Leren Lezen”. De groepen 4 t/m 8 werken met de methoden “Taal actief” en “Taal actief extra woordenschat”. Taal actief is een opbrengstgerichte methode. Opbrengstgericht werken betekent dat leerkrachten in teams systematisch en doelgericht werken aan de kwaliteit op de school en het ver- beteren van de prestaties van kinderen. Alles staat dus in het teken van optimale leerresultaten.
 
BIBLIOTHEEK
We hebben een eigen schoolbibliotheek met een ruim aanbod van actuele titels en klassiekers. De kinderen mogen naast het lezen in de groep ook boeken mee naar huis nemen. Wij nodigen ieder jaar een kinderboekenschrijver uit voor alle groepen!  
 
REKENEN
Groep 1 en 2 werken met de map: Gecijferd bewustzijn en “Rekenplein”. Rekenplein is een sterke leerlijn rekenen voor groep 1 en 2, die naadloos aansluit op de rekenmethode “Wereld in getallen”. Ook wordt er gebruikt gemaakt van de rekenspellen van “Met Sprongen Vooruit’. De groepen 3 t/m 8 gebruiken de methode “Wereld in getallen 5”. Bij goed rekenonderwijs is er aandacht voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van vaardigheden. De methode ‘’Wereld in getallen’’ biedt dat beide: evenwichtig rekenen! Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen en
automatiseren.
 
WERELDORIËNTATIE
Voor het vak wereldoriëntatie gebruiken wij afzonderlijke methodes.
 
ENGELS
De groepen 1 tot en met 8 krijgen Engels van een vakdocent.

BURGERSCHAP
De Barkentijn is een belangrijke plek waar kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen, als ook hun mens- en maatschappijbeeld, elke school heeft daarom de opdracht aandacht te geven aan burgerschap. In het openbaar onderwijs is burgerschap een vanzelfsprekendheid, verbonden met onze Openbare Identiteit.  
 
De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Deze drie kernwaarden vormen de basis voor ons onderwijs en in het bijzonder voor ons burgerschap onderwijs.   
 
GELIJKWAARDIGHEID 
Op de Barkentijn is iedereen welkom, telt ieders stem en gaan we op zoek naar verbinding. Iedereen is evenveel waard, mag volwaardig meedoen en heeft gelijke kansen. Je mag je zelf zijn en je stem laten horen. Conflicten lossen we op met lef en liefde omdat de gelijkwaardigheid van een ieder pas goed zichtbaar is als belangen tegengesteld zijn. Daarom gaan we zorgvuldig om met uiteenlopende en botsende belangen en daarbij blijft de gelijkwaardigheid uitgangspunt. Een openbare school vormt een kleine democratische gemeenschap, met inspraak van alle betrokkenen.   

VRIJHEID 
De Barkentijn speelt een belangrijke rol om leerlingen te leren zelfstandig te denken en te handelen en daarbij rekening te houden met de vrijheid van de ander. We leren kinderen in de klas, de school en buiten en in de digitale wereld om naar elkaar te luisteren en kritisch,maar onbevooroordeeld te zijn. De vrijheid om te zijn wie je bent, begint bij uitvinden wie je bent in een veilige omgeving.   
 
ONTMOETING 
De Barkentijn is een ontmoetingsplek waar we actief werken aan de dialoog over verschillen en overeenkomsten. We hebben aandacht en interesse voor de ander, onze buurt, wijk en stad. We zorgen voor de ander en de samenleving door naar elkaar te luisteren en ons te verplaatsen in de ander. Ontmoetingen in de omgeving van de school maken de wereld op school rijker en dragen bij aan de ontwikkeling van de talenten van de kinderen. De Barkentijn is een knooppunt van verhaallijnen uit onze samenleving, met name in een metropool als ons Rotterdam. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit de vrijheid te mogen zijn wie je bent, ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de wereld.
 
Met alle scholen van onze stichting BOOR onderschrijven we vijf kernwaarden: 

  • naleving van de kinderrechten
  • maximale talentontplooiing en gelijke kansen
  • actieve Ontmoeting
  • sterke binding met de samenleving
  • nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht

Op de Barkentijn heeft burgerschapsvorming vaste basis in ons dagelijkse onderwijs. We besteden elk moment van de dag aandacht aan onze sociale omgang;  met elkaar spelen en werken, elkaar helpen en respect hebben voor anderen en onze omgeving. 
 
Onze leraren zijn hier in een rolmodel. Daarnaast besteden we specifiek aandacht aan openheid naar de samenleving, normen, waarden en democratie. We leren kinderen over onze wereld, onze maatschappij en de natuur. Burgerschap komt op onze scholen terug in taal- en rekenlessen, wereldoriëntatie en lessen in kunst, cultuur en sport. 
LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING
Leerlingen op openbare scholen kunnen lessen volgen in levensbeschouwelijk onderwijs. Deze lessen vinden plaats op uw verzoek. Alleen leerlingen in de groepen 3 t/m 8 komen in aanmerking; de groepen moeten bestaan uit minimaal 7 leerlingen; doorgang van de lessen is afhankelijk van het aantal aangemelde leerlingen en van de mogelijkheden van de diverse instanties. De keuze kan daarbij gemaakt worden tussen Humanistische vorming, Islamitisch onderwijs, Hindoe onderwijs en Christelijk onderwijs. Afhankelijk van de beschikbare leerkrachten en lesruimte beslist de Gemeente hoe en waar de aanvragen worden gehonoreerd.
 
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
De Barkentijn werkt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling volgens het Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). De manier van werken volgens dit programma is schoolbreed en sluit qua interventies aan bij leerlingen die zich gunstig ontwikkelen en bij risicoleerlingen. Doordat SWPBS ‘op maat’ wordt gemaakt, waarbij deels gedifferentieerd kan worden naar groep of bouw, sluit de aanpak goed aan bij de ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich bevinden. SWPBS richt zich actief op het trainen van vaardigheden van zowel leerlingen als leraren; een belangrijk criterium waaraan schoolprogramma’s moeten voldoen om succesvol te zijn. 
 
Waaraan kunt u merken dat wij volgens deze methode werken?
 
  • Er hangen gedragsverwachtingen op alle plekken in en om de school.
  • Leerlingen krijgen periodiek les in goedgedrag. Hiervoor bestaat een vaste planning. 
  • Het team van de Barkentijn past het positief bekrachtigen schoolbreed toe.
  • Het team van de Barkentijn hanteert eenduidig consequenties op ongewenst gedrag.