Schoolfonds / Vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs is in principe gratis. Toch vraagt iedere school een ouderbijdrage voor het organiseren van activiteiten die niet vanuit de rijksbijdrage kunnen worden betaald.
Dit is een vrijwillige maar niet vrijblijvende bijdrage. Van dit geld worden de festiviteiten betaald die voor uw kinderen worden georganiseerd, zoals sportdag, de reisonkosten naar buitenschoolse activiteiten, paasactiviteiten, schoolreis, kamp, decemberfeesten en nog veel meer andere schoolzaken.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een nota van de penningmeester. 
Maak het niet kunnen of willen betalen bespreekbaar op school, dan zoeken wij samen een oplossing. U kunt hiervoor een afspraak maken met directeur, Mariska Daalhuizen, adjunct-directeur Willie van de Haterd of Cleo Berkelaar, medewerker ouderbetrokkenheid. Zij zal samen met u zoeken naar een passende oplossing. Doe dit wel tijdig (begin schooljaar) en wacht in het belang van uw kind(eren) niet tot het laatste moment.

De ouderbijdrage is voor dit schooljaar als volgt:

Groepen 1 t/m 7 € 40,00 per kind
Groep 8 € 60,00 per kind

U krijgt via de mail een factuur vanuit Wiscollect, u kunt dan een keuze maken om in termijnen of in één keer te betalen.

De directie van school is eindverantwoordelijk voor het beleid, activiteitenplan en de begroting worden ter goedkeuring aan de medezeggenschapsraad van de school voorgelegd.