Zij-instroom

Bij wisseling van basisschool is verstandig een rondleiding te plannen alvorens uw kind aan te melden; zo heeft u een goed beeld van de school en kunt u een weloverwogen keuze maken. U kunt hiervoor een afspraak maken via info@debarkentijn.nl

Daarna volgt een gesprek met directie en interne begeleiding. Tijdens dit gesprek wordt bekeken wat de verwachtingen van ouders ten opzichte van de nieuwe school zijn en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Na dit gesprek neemt de Barkentijn contact op met de huidige school en wordt er gekeken of we als school tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeftes van de leerling.

Voor kinderen, die later in onze school willen instromen, hanteren we een vaste procedure. Daarbij zijn de volgende zaken van belang:
  • Na uw schriftelijke aanmelding bekijken we of we getalsmatig plaats hebben. Is dat niet het geval dan ontvangt u een bericht van afwijzing inschrijving.
  • We hanteren een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen; daarboven nemen we in principe geen zij-instromers meer aan.
  • Als er getalsmatig plaats is, volgt de aanmeldingsprocedure.
  • Die procedure duurt in principe 6 weken of zoveel korter als nodig is en kan verlengd worden met 4 weken tot maximaal 10 weken.
  • Die 6 weken gebruiken we voor onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van uw kind. In deze fase vragen we het dossier op bij de huidige school om informatie in te winnen. U dient hiermee akkoord te gaan.
  • Na afloop van die periode ontvangt u, als we weten of we al dan niet aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind (en van de groep waarin hij/zij geplaatst wordt) kunnen voldoen, een bericht van inschrijving of een bericht afwijzing van de inschrijving.
  • Als u een bericht van inschrijving ontvangt, maken we een volgende afspraak.
  • Als we uw kind niet kunnen plaatsen, en dus de inschrijving afwijzen, kunnen we u indien gewenst ondersteunen bij het zoeken naar een andere school. Zit uw kind al op een school in Rotterdam, dan ondersteunt de huidige school u bij het zoeken naar een andere school.
Let op: Is de schoolleiding van de huidige school al op de hoogte van de reden van vertrek? Is de school in de gelegenheid gesteld aan de wensen/zorgen tegemoet te komen? In principe gaan we pas in gesprek als dit gesprek heeft plaatsgevonden.

Download hier het aanmeldformulier zij-instroom