Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. Als ouder en/of leerling, werknemer, of als u anderszins deel uitmaakt van stichting BOOR of de aangesloten scholen, dan kunt u dit laten weten. De directie van de school(locatie) waarover u een klacht heeft, gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt.
 
Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot het bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: mr. Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u per e-mail te sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, met vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.
 
Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daaraan voorafgaand de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen. Meer informatie over de werkwijze van de LKC is te vinden op de website: www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc
 
EXTERNE VERTROUWENSPERSOON
Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een onafhankelijke instantie, dan kunt u zich wenden tot één van de externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR. De contactgegevens vindt u op de website www.boorbestuur.nl in het menu Regelingen > Vertrouwenspersonen. 
 
CENTRAAL MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEURS
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.
 
Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:
  • de klachtfunctionaris;
  • de externe vertrouwenspersonen;
  • de landelijke klachtencommissie;
  • de vertrouwensinspecteurs;
 
zijn beschreven in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR. Bekijk de regeling op www.boorbestuur.nl, onder de kop Regelingen.