Leerplicht

LEREN: EEN RECHT EN EEN PLICHT
Ouders en verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Zij zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school toe gaat. Leerplicht is ook een leerrecht want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Als ouder bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Natuurlijk wilt u dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Als u denkt of merkt dat uw kind, om welke reden dan ook, met tegenzin naar school gaat of spijbelt, kunt u dat met de leerkracht of de mentor bespreken. Komt u er met de school niet uit, vraagt u dan advies aan de leerplichtambtenaar. Volgens de Leerplichtwet bent u verplicht uw leerplichtige kind in te schrijven op een school en er op toe te zien dat uw kind de lessen volgt. Alleen als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet dan meteen de school op de hoogte brengen.

EXTRE VERLOF, RELIGIEUZE FEESTDAGEN EN VRIJSTELLING VAN DE LEERPLICHT
Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof (maximaal tien dagen) aanvragen voor uw kind.  Verlof aanvragen van meer dan 10 dagen of vrijstelling van de leerplicht krijgen wordt door de leerplichtambtenaar behandeld. De directeur van de school behandelt alle aanvragen tot maximaal tien dagen extra verlof. Bekijk ook bijzonder verlof aanvragen.

VOOR WIE?
De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven moeten dus verplicht naar school. Voor kinderen die nog geen Nederlands spreken zijn er Internationale Schakelklassen, waarin zij een intensief taalprogramma kunnen volgen tot hun Nederlands goed genoeg is voor een gewone klas.

BEGIN LEERPLICHT
Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Uw kind moet dan naar school op de eerste dag van de nieuwe maand na de 5e verjaardag. Als uw kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet hij of zij op 1 november van dat jaar naar school.

EINDE VOLLEDIGE LEERPLICHT
De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Als uw kind bijvoorbeeld in mei 16 jaar wordt dan moet uw kind het schooljaar afmaken. Als uw kind tenminste twaalf volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht ook afgelopen. Een groep of klas overslaan telt ook mee als volledig schooljaar. Een schooljaar eindigt officieel op 31 juli.