Medezeggenschapsraad

Heeft u een vraag over de MR? U kunt de leden via het mailadres mr@debarkentijn.nl bereiken. De MR komt gedurende het schooljaar op gezette tijden bij elkaar. U kunt de data van deze bijeenkomsten vinden op de website in de jaarkalender. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen die aan de school verbonden is toegankelijk. Een beknopt verslag van deze vergadering wordt na goedkeuring op de website gepubliceerd, zodat iedereen deze kan lezen. De oudergeleding bestaat uit mevrouw Zaouki en mevrouw El Mouridi. In vergaderingen met de MR wordt de schoolleiding vertegenwoordigd door de directeur.
 
DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS
Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor primair onderwijs actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare basisscholen of een deel ervan aangaan. Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden van de scholen. Onze MR wordt via nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR.