Toetsen en rapporten

TOETSEN
Voor het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen gebruiken wij vanaf groep 3 het Dia-leerlingvolgsysteem voor alle groepen. De groepen 3 t/m 8 worden getoetst op: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, woordenschat en spelling. Vanaf groep 7 nemen wij ook de toets studievaardigheden af. In groep 7 nemen wij de IEP-toets af ter aanvulling op de advieswijzer. In groep 8 wordt in april de centrale eindtoets de IEP-toets afgenomen.
In de groepen 3 t/m 8 worden ook regelmatig methodegebonden toetsen afgenomen. De resultaten geven een goed beeld of leerlingen aan de norm van de toetsen voldoen en welke kinderen extra instructie of verdieping nodig hebben.

RAPPORTEN
Om u op de hoogte te stellen van de vorderingen van uw kind, zijn er vijf  keer per jaar gespreksmomenten ( 1x kennismaking, 2x rapportgesprekken en 2x voortgangsgesprekken).
U ontvangt voor elk gespreksmoment een uitnodiging. Wij vinden het heel belangrijk dat dit persoonlijk contact tussen ouders en school bestaat. U hoeft zich niet te beperken tot deze gesprekken. U kunt altijd met de leerkracht van uw kind komen praten (na schooltijd, maar maakt u a.u.b. eerst een afspraak). Het rapport krijgt uw kind enkele dagen voordat de rapportbesprekingen plaatsvinden mee naar huis. Denkt u eraan om het rapport weer mee terug te nemen naar het gesprek op school?

OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Sinds het schooljaar 2014 weegt het schooladvies het zwaarst bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de Centrale Eindtoets. Basisscholen geven nu over de gehele schoolloopbaan een schooladvies over welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. 
 
Daarbij moet de school onder andere kijken naar:

  • de aanleg en de talenten van een leerling,
  • de leerprestaties, waarbij de IEP- toetsen van groep 6, 7 en 8 meetellen,
  • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode,
  • de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.  
Middelbare scholen laten leerlingen op basis van hun schooladvies tot één van de schooltypen in het voortgezet onderwijs toe. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de Centrale Eindtoets. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, kan de basisschool het schooladvies aanpassen. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende ouders en de leerling. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan. 

IEP-EINDTOETS WORDT DOORSTROOMTOETS
Deze toets is alleen voor de kinderen van groep 8 en wordt in februari afgenomen, nadat het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs is gegeven. De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen, ook na het afnemen van de toets in groep 8. Deze toets is alleen voor de kinderen van groep 8 en wordt in februari afgenomen, nadat het 2e voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs is gegeven.
 
Mocht uw kind hoger scoren, dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren.
 
STAPPENPLAN DOORSTROOMTOETS SCHOOLJAAR  2023-2024:
De kinderen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Kinderen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Er komt 1 week waarin de kinderen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle kinderen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle kinderen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. kinderen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.