Ouderbijdrage

Het basisonderwijs is in principe gratis. Toch vraagt iedere school een ouderbijdrage voor het organiseren van activiteiten die niet vanuit de rijksbijdrage kunnen worden betaald.
Dit is een vrijwillige maar niet vrijblijvende bijdrage. Van dit geld worden de festiviteiten betaald die voor uw kinderen worden georganiseerd, zoals sportdag, de reisonkosten naar buitenschoolse activiteiten, paasactiviteiten, schoolreis, kamp, decemberfeesten en nog veel meer andere schoolzaken.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een nota van de penningmeester. 
Maak het niet kunnen of willen betalen bespreekbaar op school, dan zoeken wij samen een oplossing. U kunt hiervoor een afspraak maken met waarnemend directeur, Mariska Daalhuizen of Natascha Maas, medewerker ouderbetrokkenheid. Zij zal samen met u zoeken naar een passende oplossing. Doe dit wel tijdig (begin schooljaar) en wacht in het belang van uw kind(eren) niet tot het laatste moment.
Indien u niet wilt betalen, betekent dit dat uw kind niet kan deelnemen aan de door de OR georganiseerde activiteiten. Uw kind is echter wel leerplichtig en zal op school aanwezig moeten zijn.

De ouderbijdrage is voor dit schooljaar als volgt:
Groepen 1 t/m 6 € 40,00 per kind
Groepen 7 en 8 € 60,00 per kind

U kunt voor de betaling het bedrag zelf overmaken op rekeningnummer NL 54 RABO 0304514772 t.n.v. Stichting BOOR inz. De Barkentijn OR.
Dit heeft onze voorkeur, zodat wij zo min mogelijk contant geld op school hebben.
Vergeet niet bij betaling de gegevens van uw kind(eren) te vermelden!
o De naam (namen) van uw kind(eren)
o De groep van uw kind(eren)

U kunt eventueel ook contant betalen.

De directie van school is eindverantwoordelijk voor het beleid, activiteitenplan en de begroting worden ter goedkeuring aan de medezeggenschapsraad van de school voorgelegd.