Leerplicht en verlof

Leerplicht
Leren: een recht en een plicht
Ouders en verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Zij zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school toe gaat. Leerplicht is ook een leerrecht want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Als ouder bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind elke schooldag naar school gaat.
Natuurlijk wilt u dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Als u denkt of merkt dat uw kind, om welke reden dan ook, met tegenzin naar school gaat of spijbelt, kunt u dat met de leerkracht of de mentor bespreken. Komt u er met de school niet uit, vraagt u dan advies aan de leerplichtambtenaar. Volgens de Leerplichtwet bent u verplicht uw leerplichtige kind in te schrijven op een school en er op toe te zien dat uw kind de lessen volgt. Alleen als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet dan meteen de school op de hoogte brengen.

Extra verlof, religieuze feestdagen en vrijstelling van de leerplicht
Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof (maximaal tien dagen) aanvragen voor uw kind.  Verlof aanvragen van meer dan 10 dagen of vrijstelling van de leerplicht krijgen wordt door de leerplichtambtenaar behandeld. De directeur van de school behandelt alle aanvragen tot maximaal tien dagen extra verlof.

Voor wie?
De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven moeten dus verplicht naar school. Voor kinderen die nog geen Nederlands spreken zijn er Internationale Schakelklassen, waarin zij een intensief taalprogramma kunnen volgen tot hun Nederlands goed genoeg is voor een gewone klas.

Begin leerplicht
Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Uw kind moet dan naar school op de eerste dag van de nieuwe maand na de 5e verjaardag. Als uw kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet hij of zij op 1 november van dat jaar naar school.

Einde volledige leerplicht
De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Als uw kind bijvoorbeeld in mei 16 jaar wordt dan moet uw kind het schooljaar afmaken. Als uw kind tenminste twaalf volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht ook afgelopen. Een groep of klas overslaan telt ook mee als volledig schooljaar. Een schooljaar eindigt officieel op 31 juli.
 
Verlof
Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen krijgt uw kind extra verlof.
Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’ (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).
Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:
 • goedkopere vakanties buiten het seizoen;
 • het ophalen van familie;
 • meereizen met anderen;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • tickets al gekocht;
 • geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode;
 • vakantiespreiding;
 • verlof voor een ander kind uit het gezin;
 • andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij;
 • eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte;
 • kroonjaren;
 • sabbatical;
 • wereldreis;
 • soortgelijke redenen.
Scholen mogen wel extra verlof toekennen voor:
 • verhuizing: maximaal één schooldag;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien schooldagen;
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  - In de eerste graad maximaal vijf schooldagen;
  - In de tweede graad maximaal twee schooldagen;
  - In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag;
  - In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen.
  Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.
Aanvragen
Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen, dient u in bij de schooldirecteur. Gebruikt u het hiervoor bestemde formulier (pdf) of neemt u contact op met de school van uw kind. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een directeur van een school mag niet zondermeer overal verlof voor verlenen.
Het aanvragen van meer dan tien schooldagen extra verlof, verloopt via de leerplichtambtenaar. Hiervoor bestaat dit aparte formulier (pdf). De school kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van onderwijs.
Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in. U krijg na het indienen van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht.

De regels rond extra verlof voor religieuze feestdagen.

Bij evenementen van religieuze aard mag een kind thuisblijven.
Met ‘religieuze feestdagen’ wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen. Als uw kind hiervoor van school wegblijft, moet u dit minimaal twee dagen van tevoren aan uw schooldirecteur doorgeven. U kunt dit  schriftelijk doorgeven middels bijgevoegd document.

Let op: Dit geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/ culturele gebeurtenissen vormen geen basis voor tijdelijke vrijstelling, tenzij opgenomen in de Nederlandse nationale feestdagen. Neem bij twijfel contact op met school.

Wat doet de school?
Ouders hebben geen toestemming nodig van de schooldirecteur. Wel mag een schooldirecteur bij twijfel contact opnemen met de leerplichtambtenaar en eventueel een melding maken van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. Leerplicht kan in dat geval overgaan tot handhaving. 

Aanvullende informatie
Voor vragen over leerplicht en religieuze feestdagen kunnen scholen contact opnemen met hun leerplichtambtenaar. Als ouder neemt u eerst contact op met de school van uw kind.